ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824- 2416511
ಇಮೇಲ್:fishmarkfedn@gmail.com

ಶಾಖೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ :

ದ.ಕ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಶನ್ ನಿ.
ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 114
ಬೋಳಾರ, ಮುಳಿಹಿತ್ಲು
ಮಂಗಳೂರು-575001
ಮಿಂಚಂಚೆ:- fishmarkfedn@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :- 0824-2416511, 2461512, 2414919
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :- 0824-2416511
ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ :- www.fishmark.in

ಶಾಖೆಗಳು :

 1. ದ.ಕ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಶನ್ ನಿ.
  ಮಂಗಳೂರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರು
  ಬಂದರು, ಮಂಗಳೂರು.
  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :- 0824-2428514.
 2. ದ.ಕ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಶನ್ ನಿ.
  ಹೆಜಮಾಡಿ, ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ
  ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು.
  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :- 0820-2539226.
 3. ದ.ಕ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಶನ್ ನಿ.
  ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರು
  ಮಲ್ಪೆ, ಉಡುಪಿ.
  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :- 0820-2537341
 4. ದ.ಕ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಶನ್ ನಿ.
  ಉಪ್ಪುಂದ.
  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :- 08254-256175.
 5. ದ.ಕ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಶನ್ ನಿ.
  ಗಂಗೊಳ್ಳಿ
 6. ದ.ಕ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಶನ್ ನಿ.
  ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ
  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :- 0820-2584245 .