ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824- 2416511
ಇಮೇಲ್:fishmarkfedn@gmail.com

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ದ.ಕ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಶನ್ ನಿ.
ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 114
ಬೋಳಾರ, ಮುಳಿಹಿತ್ಲು
ಮಂಗಳೂರು-575001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824-2416511, 2461512, 2414919
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :- 0824-2416511
ಮಿಂಚಂಚೆ : fishmarkfedn@gmail.com
ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ :- www.fishmark.in