ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824- 2416511
ಇಮೇಲ್:fishmarkfedn@gmail.com

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

ಸಹಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
2010-11 ರಿಂದ 2019-20 ರ ವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ತಖ್ತೆ

                             ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

 

2010 - 11

2011 - 12

2012 - 13

2013 - 14

2014 - 15

2015 - 16

2016 - 17

2017-18

2018-19

2019-20

 ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ

570.88

597.22

677.76

538.69

597.42

605.83

602.11

628.46

534.86

362.94

 ಮೀನು ಮಾರಾಟದಿಂದ ಪಡೆದ ಕಮಿಶನ್

34.25

35.86

40.33

31.68

35.84

36.34

36.12

37.70

32.09

14.39

 ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಲಕರಣೆ / ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಮಾರಾಟ

59.87

75.67

104.22

136.07

171.81

103.46

98.81

101.21

78.50

55.71

 ಡೀಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಬಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯ

5520.49

8139.95

1056.07

1255.61

14720.41

15925.87

19329.77

17642.96

17364.38

15054.31

 ಡೀಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಬಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ (ಕೆ.ಎಲ್.)

15446

21232

25690

30055

35387

36420.00

37220.00

29380

25138

22173

 ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ

12.50

14.47

80.58

121.40

117.31

151.26

155.02

152.54

169.91

176.31

 ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮಾರಾಟ

-------

-------

33.37

46.62

-----

---

---

----

    5.50

--

 ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾವರ ಬಾಡಿಗೆ

- - - -

- - - - -

- - - - -

- -- - -

9.36

16.54

8.24

5.28

2.78

2.50

 ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಗೋದಾಮು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ

17.99

23.03

23.77

24.98

28.07

34.54

31.29

37.72

41.04

35.33

 ವರ್ಕ್‍ಶಾಪ್‍ನಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ

1.36

1.39

1.87

3.23

3.62

3.68

3.88

4.18

4.70

3.80

 ಡೀಸಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರಿನಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ

14.78

26.60

37.93

45.85

58.99

70.35

55.95

43.85

39.94

35.16

 ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ

140.86

261.38

328.68

315.90

391.71

510.17

540.73

623.94

588.06

497.89

 ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ (ನಿರ್ವಹಣಾ) ಸಾಲ

139.52

107.36

129.86

115.05

112.68

103.74

103.31

91.77

100.42

86.23

 ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ಬೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

475

500

550

570

600

625.00

645.00

650

658

660

 ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು

6139.62

8885.65

12051.00

13415.00

15768.33

16972.41

20424.69

18792.10

18399.72

15839.35

 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ

104.27

248.77

214.00

186.30

291.83

435.30

408.71

419.55

448.20

356.27

 ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಶನ್

0.63

1.13

1.30

1.73

2.10

2.44

2.67

2.26

1.95

1.10

  ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ - ಮತ್ಸ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾವಲಂಭನಾ ಯೋಜನೆ

4.88

2.68

2.82

2.63

2.62

--

--

---

--

--

  ವಿನಿಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ

7.92

28.09

31.42

39.85

37.63

53.46

44.71

33.16

128.73

152.24

  ಇತರ ಆದಾಯ

17.90

6.01

11.13

15.29

22.32

24.45

25.60

25.62

32.42

33.25