ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824- 2416511
ಇಮೇಲ್:fishmarkfedn@gmail.com

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

ದ.ಕ. ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಶನ್ ನಿ., ಮಂಗಳೂರು
2014-15 ರಿಂದ 2022-23 ರ ವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ತಖ್ತೆ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

 

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ

597.42

605.83

602.11

628.46

534.86

362.94

376.39

96.92

2.69

ಮೀನು ಮಾರಾಟದಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯ

35.84

36.34

36.12

37.70

32.09

14.39

21.99

5.49

0.15

ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಲಕರಣೆ / ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಮಾರಾಟ

171.81

103.46

98.81

101.21

78.50

55.71

40.63

56.20

68.12

ಡೀಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಬಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯ

14720.41

15925.87

19329.77

17642.96

17364.38

15054.31

12268.09

20772.48

32302.64

ಡೀಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಬಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ (ಕೆ.ಎಲ್.)

35387

36420

37220

29380

25138

22173

15774

27185

33187.235

ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ

117.31

151.26

155.02

152.54

169.91

176.31

169.47

217.98

213.29

ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮಾರಾಟ

--

--

--

--

5.50

--

--

--

--

ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾವರ ಬಾಡಿಗೆ

9.36

16.54

8.24

5.28

2.78

2.50

2.50

--

--

ವರ್ಕ್‍ಶಾಪ್‍ನಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ

3.62

3.68

3.88

4.18

4.70

3.80

3.84

2.34

2.48

ಡೀಸಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರಿನಿಂದ ಬಂದ ಬಾಡಿಗೆ

58.99

70.35

55.95

43.85

39.94

35.16

26.87

44.15

60.21

ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ

391.70

510.17

540.73

623.94

588.06

497.89

377.16

536.06

654.60

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ (ನಿರ್ವಹಣಾ) ಸಾಲ

112.68

103.74

103.31

91.77

100.42

86.23

27.72

27.05

29.92

ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ಬೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

600

625

645

650

658

670

668

702

751

ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು

15768.33

16972.41

20424.69

18792.10

18399.72

15839.35

13073.55

24031.35

32944.69

ವಾರ್ಷಿಕ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ

291.83

448.83

408.71

419.55

448.20

356.27

252.41

364.61

229.73

ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಶನ್

2.10

2.44

2.67

2.26

1.95

1.10

1.03

0.39

0.53

ವಿನಿಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ

37.63

53.46

44.71

33.16

44.33

59.60

49.05

51.07

57.46

ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ

--

--

--

--

84.39

92.63

113.94

116.35

121.83

ಇತರ ಆದಾಯ

22.32

24.45

25.60

25.62

32.42

33.25

37.40

30.37

35.21