ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824- 2416511
ಇಮೇಲ್:fishmarkfedn@gmail.com

ಶಾಖೆಗಳು

 1. ದ.ಕ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಶನ್ ನಿ.,
  ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು.
  ಆರ್.ಡಿ. ಮೆಂಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸೌತ್ ವಾರ್ಫ್, ಬಂದರು, ಮಂಗಳೂರು.
  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0824-2442814
  ಮಿಂಚಂಚೆ : mangalorebanking@fishmark.in
 2.  

 3. ದ.ಕ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಶನ್ ನಿ.,
  ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಪೆ.
  ಮಲ್ಪೆ  ಬಂದರು, ಮಲ್ಪೆ, ಉಡುಪಿ.
  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0820-2537340
  ಮಿಂಚಂಚೆ : malpebanking@fishmark.in