ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824- 2416511
ಇಮೇಲ್:fishmarkfedn@gmail.com

ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು

ಸುವರ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿರಖು ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ.

ಅವಧಿ

ಬಡ್ಡಿ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು

46-90 ದಿನಗಳು

5.50%

5.50%

91-180 ದಿನಗಳು

6.50%

6.50%

181-364 ದಿನಗಳು

7.50%

7.50%

1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ

8.50%

9.00%

ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ

4%

ಮತ್ಸ್ಯ ನಿಧಿ ದೈನಿಕ ಠೇವಣಿ

4%

ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆವರ್ತಕ ಠೇವಣಿ

1-3 ವರ್ಷ 9 %

3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ 9.5 %