ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824- 2416511
ಇಮೇಲ್:fishmarkfedn@gmail.com

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

  • ಇ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್
  • ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್/ ನೆಫ್ಟ್